Det siger andre om os

Da min søn kom til verden, var der ikke noget at rafle om.

(Artikel fra Vejle Amts Folkeblad november 2016)

 

Familier siger...

Mor til datter, der kom i familiepleje uden samtykke.

Mor besøger Familiebo et stykke tid efter. Hun siger: "Åh, jeg hadede at være her! Men jeg savner jer sådan!"

 

Mor til søn:

"Det jeg mest har lært ved at være her, det er det med kommunikationen mellem mig og min søn, hvor vigtigt det egentlig er... og have kontakten med ham hele tiden. Det er nok det vigtigste jeg tager med herfra.

Marte Meo har jeg været rigtig glad for. Det vil jeg også gerne fortsætte med. Det har betydet meget for mig og det har hjulpet mig meget. Jeg har lidt svært ved at forstå, når tingene bare bliver sagt... jeg skal sådan have tingene skåret lidt ud i pap... men når jeg ser mig selv på video sammen med min søn, så kan jeg se fejlen, hvis der er en fejl og "lige det der, det gør du rigtig godt!"... det kan jeg godt li'! Jeg har ikke fortrudt at være på Familiebo".

"Hvis du kender én, der skal på Familiebo, hvad vil du så sige til vedkommende?" "At man skal have humoren i orden. Man skal kunne tåle, at der bliver taget lidt gas på en... men ellers har man rigtig meget at glæde sig til, det synes jeg! Jeg ku' godt ha' undværet bakkerne... de er lidt "puh", så man kan godt undvære fitness... og man kommer lidt i form ved at være her, -så det er meget rart et eller andet sted alligevel".

 

Far til datter:

"Det var træls til at starte med, for jeg troede jeg selv kunne klare det. Jeg mente godt, jeg selv kunne. Det kan jeg godt se bagefter, det var godt jeg fik noget vejledning.Man ku' altid komme og snakke eller spørge om noget, hvis man var i tvivl om noget. Marte Meo var lidt skørt i starten, men det var nogle gode redskaber at få lært. Man sku' lige lære det. Det er jo godt for barnet! Selvom jeg var utilfreds med noget, fandt jeg ud af, at det var fair nok, at de kom og blandede sig. Jeg har lært at være en rigtig far (smiler). Familiebo er bare et super godt sted (smiler)."
Far til søn:

"Det var hektisk i starten, - og pludseligt. Men det er gode personaler og de har haft forståelse for, hvor man er som menneske. Jeg ku godt sige det hvis jeg var utilfreds, så fik jeg feedback på det. Jeg synes, der har manglet nogle aktiviteter til mit barn. Familiebo er et godt alternativ."

 

Mor til søn:

"Det var ikke rart at komme så hurtigt på Familiebo, jeg vidste ikke noget, og det var forvirrende. Men det var venligt personale og gode mennesker omkring sig, og det var godt med den råd og vejledning du fik. Man får et godt ansigt at møde, så hvis der har været noget, har man talt om det og lagt det bag sig. Samarbejdet med kommunen har været utrolig godt. Bedre end forventet. Man blev altid forberedt på, hvad der skal ske og ikke skal ske og hvad man regner med, og det forløb i trygge hænder."

 

Mor til søn:

"Det har været rædselsfuldt! En rutsjetur. Især i starten. Men jeg mødte jo nogle mennesker, som troede på, at jeg kunne være mor. Og nu tror jeg også på det selv!"

 

Socialrådgiver siger...

Rådgiver, X kommune (Januar 2022)

"Håber I har det godt på Familiebo, jeg savner at samarbejde med jer, men vi mødes helt sikkert igen på et tidspunkt. Jeg er meget taknemmelig for alt det I har gjort i denne sag, jeg sætter stor pris på det tætte samarbejde jeg har haft med jer"

 

Rådgiver, X kommune (Oktober 2019)

"Så har jeg modtaget statusbeskrivelsen og læst den igennem. Tak for den.

Må bare sige, hold da op et ordentligt og professionelt arbejde I har leveret, både pædagogisk og skriftligt.

Stort skulderklap til jer! "

 

Lisbeth Falch Nielsen, Soc. rådgiver, Thisted Kommune (Juli 2018)

"...Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak for et rigtig flot samarbejde omkring X og Y.

I har virkelig gjort en kæmpe stor indsats for at tingene er kommet til at gå så problemfrit som muligt, og X er ovenud taknemmelig for jeres hjæp og støtte igennem forløbet.

Det har været en stor fornøjelse af samarbejde med jer"

 

Mette Radoor, soc. rådgiver (Maj 2016)

"Tak for den fine statusbeskrivelse, som lå til mig i mit dueslag. Den er bare så god og brugbar!Og også tak til alle jer søde og dygtige mennesker på Familiebo, for et rigtig godt samarbejde omkring XX og børnene, og et fagligt kompetent stykke arbejde. Det er godt at vide, at man kan regne med jer, når en akut situation opstår."

 

 

Andre samarbejdspartnere siger...

Fra ATT; Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syd, Vejle (April 2017)

Et anonymiseret uddrag fra en mail, sendt fra psykolog Merete Hein Knudsen til en borgers hjemkommune:

...X er nu udredt og nu startet i behandling ved ATT Vejle. X lider af posttraumatisk stress på baggrund af de voldsomme hændelser, der er sket i hjemlandet...

...X har ekstremt meget brug for den tryghed og sikkerhed der er i de mennesker X stoler på, så som personalet på Familiebo...

Hvis behandlingen her på ATT skal have en effekt er det derfor yderst nødvendigt at vi får tiden til at danne en tryg relation, da det er dem trygge relation der skal bære behandlingen og skabe rummet til, at vi kan arbejde med de ting, der piner X. Det betyder samtidig også, at X skal have så meget ro omkring sig som overhovedet muligt. Dvs. at unødig angst og stress så som uvished omkring eks. bo-situationen bør minimeres og om muligt, skabes et vedvarende sikkert netværk omkring X i form af Familiebo.

Vi ser X som stærk med mange ressourcer, der er trukket lidt i baggrunden... men som med den rette behandling og tiden til den, ville kunne sættes i spil igen, så X kan skabe en god tilværelse for sig selv og sit barn.

Jeg håber dette skriv kan være med til at understøtte, hvorfor det er så vigtigt, at X skal blive på Familiebo mens behandlingen foregår. Det er nødvendigt med den ro det giver at være på Familiebo, så X kan koncentrere sine kræfter om at arbejde med i behandlingen og dermed bedre sig selv.

 

Venlig hilsen

Merete H. Knudsen

Psykolog, ATT Vejle

 

Fra Jobcenter Vejle, Jens Erik Johansen, Virksomhedskonsulent (Februar 2019)

"Når jeg træder ind hos Familiebo i Vejle, mærker jeg den hjemlige og rolige atmosfære. Det er tydeligt, at her er nysgerrighed for det enkelte menneskes ressourcer og behov.

Dette kendetegner også Jobcenter Vejles samarbejde med Familiebo, hvor flere sygemeldte har fået en skræddersyet mulighed for at gøre erfaringer med arbejdslivet, under hensyn til opståede helbredsbegrænsninger.

Muligheden for at opøve sin arbejdsevne i dette rummelige miljø, er afgørende vigtig for et frugtbart udbytte, hvilket vi er taknemmelige for, at arbejdspladser gerne vil bidrage til".

Vh Jens Erik Johansen, Virksomhedskonsulent, Jobcenter Vejle

 

 

 

Tilsynsrapport

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet juni 2022

  • Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt
  • Merete Larsen (Tilsynskonsulent)
  • Indebar tilsynet et fysisk besøg: Ja
  • Dato for tilsynsbesøg 07-06-22: Jellingvej 4, 7100 Vejle(Anmeldt)

Socialtilsyn Midt vurderer, at Familiebo efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jf. § 6 i lov om Socialtilsyn. Familiebo er godkendt efter serviceloven §107 og §66, stk. 2 nr. 5.

Familiebo er godkendt til at modtage syv familier. Målgruppen er forældre, hvor der er tvivl om forældreevnen, set i forhold til at give barnet/børnene tilstrækkelig omsorg og sikre barnet udvikling. Tilbuddet modtager ikke borgerne, der har svære psykiatriske problemstillinger eller
er i aktiv misbrug. Tilbuddet er ligeledes godkendt til, at have børn boende uden forældrene i de tilfælde, hvor forældre, der er indskrevet på Familiebo vælger, at forlade tilbuddet. Godkendelsen skal benyttes således, at barnet undgår unødvendig skifte indtil evt. plejefamilie er fundet.

Socialtilsynet vurderer, at Familiebo arbejder med afsæt i en klar og tydelig målgruppebeskrivelse. Formålet med opholdet er at afdække og styrke forældreevnen, hvorfor tilbuddet ikke opsætter mål for forældrenes uddannelse og beskæftigelse, ligesom de fleste under deres ophold er på barsel. I de tilfælde hvor den ene forælder er i uddannelse eller beskæftigelse støtter tilbuddet op om hverdagen.

Socialtilsynet vurderer, at Familiebo med udgangspunkt i barnets tarv, understøtter forældrekompetencen, herunder relationen til, at varetage omsorgen for barnet.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Familiebo støtter forældrene i, at fastholde eller etablere kontakt til familie og netværk.

Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i Familiebo er kompetente med relevante uddannelser, kompetencer og erfaringer til, at udvikle forældrenes kompetencer og sikre børnene den rette omsorg og stimuli. Socialtilsynet vurderer, at Familiebo arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der på relevant vis understøtter formålet med opholdet, hvor der er fokus på forældrenes og barnet udvikling. Eksempelvis benyttes Marte Meo, hvor der arbejdes ud fra videooptagelser af forældre - barn
relationen, som danner baggrund for dialog med forældrene, ligesom der med afsæt i Kompetencehjulet i samarbejde med forældrene sættes markører for arbejdspunkter.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at Familiebo arbejder ud fra en anerkendende tilgang til forældrene, som er præget af dialog, guidning og vejledning og som indbyder forældrene til et positivt og udviklende samarbejde.

Socialtilsynet vurderer, at Familiebo arbejder med afsæt i kommunale myndigheders bestilling som danner baggrund for de indsatser der igangsættes. Endvidere vurderes det, at Familiebo har en klar målsætning for deres resultatdokumentation, hvor der arbejdes ud fra en fast køreplan, hvor resultater og indsatser løbende evalueres og justeres efter behov.

Socialtilsynet vurderer, at Familiebo generelt har opmærksomhed på både forældrenes og børnenes sundhed og trivsel, med opmærksomhed på en sund tilknytning, og opmærksomhed på, om barnet vokser og udvikler sig hensigtsmæssigt. Dette sker i tæt kontakt med sundhedsplejerske, praktiserende læger og psykologer. Familiebo har fokus på betydningen af forældrenes fysiske og psykiske sundhed og stiller adgangskort til DGI
husets faciliteter og holdtræning til rådighed, ligesom medarbejderne gerne følger og hjælper med etablering af kontakt. Familiebo tilbyder temacafemøder, hvor relevante emner som sundhed, sprogudvikling, samfundsrelevante emner mv. bringes op, som læring for forældrene.
Endvidere har Familiebo fokus på forældrenes behov for små frirum, hvor der blandt andet er tilbud til fædre og mødre om korte udflugter.

Socialtilsynet vurderer, at Familiebo´s anerkendende tilgang, faglige niveau og viden om konfliktnedtrapning forebygger brug af magtanvendelse og at der sker vold og overgreb i tilbuddet. Konfliktniveauet i tilbuddet vurderes forholdsvis lavt, trods familiernes svære omstændigheder og risikoen for at deres ophold ender med en anbringelse af barnet.
Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet har en faglig, kompetent og økonomisk ansvarlig ledelse, der har relevante faglige og ledelsesmæssige
kompetencer.

Det er Socialtilsynets vurdering, at der er et tæt samarbejde mellem ledelse, og en ansvarsfuld og aktiv bestyrelse og Jysk Børneforsorg og der arbejdes udviklingsfokuseret og opsøgende i forhold til kommunernes efterspørgsel. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at Familiebo gennem deres tilknytning til Jysk Børneforsorg, har en robusthed og ballast, der gør tilbuddet mindre sårbart.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer imødekommer målgruppens behov. Huset er placeret bynært i et villakvarter. Rammerne fremstår velholdte, funktionelle og hyggelige og understøtter tilbuddets formål og målgruppens behov, eksempelvis i forhold til legerum, lukket have med legeplads, selvstændige møblerede lejligheder og værelser til familierne.