Det siger andre om os

forside-ansvarlig far_Familiebo_red

  

Da min søn kom til verden, var der ikke noget at rafle om.

(Artikel fra Vejle Amts Folkeblad november 2016)


Udsagn fra beboere

Far A til barn:

"Det var træls til at starte med, for jeg troede jeg selv kunne klare det. Jeg mente godt, jeg selv kunne. Det kan jeg godt se bagefter, det var godt jeg fik noget vejledning.Man ku' altid komme og snakke eller spørge om noget, hvis man var i tvivl om noget. Marte Meo var lidt skørt i starten, men det var nogle gode redskaber at få lært. Man sku' lige lære det. Det er jo godt for barnet! Selvom jeg var utilfreds med noget, fandt jeg ud af, at det var fair nok, at de kom og blandede sig. Jeg har lært at være en rigtig far (smiler). Familiebo er bare et super godt sted (smiler)."

Far B til barn:

"Det var hektisk i starten, - og pludseligt. Men det er gode personaler og de har haft forståelse for, hvor man er som menneske. Jeg ku godt sige det hvis jeg var utilfreds, så fik jeg feedback på det. Jeg synes, der har manglet nogle aktiviteter til mit barn. Familiebo er et godt alternativ."

 

Mor til barn:

"Det var ikke rart at komme så hurtigt på Familiebo, jeg vidste ikke noget, og det var forvirrende. Men det var venligt personale og gode mennesker omkring sig, og det var godt med den råd og vejledning du fik. Man får et godt ansigt at møde, så hvis der har været noget, har man talt om det og lagt det bag sig. Samarbejdet med kommunen har været utrolig godt. Bedre end forventet. Man blev altid forberedt på, hvad der skal ske og ikke skal ske og hvad man regner med, og det forløb i trygge hænder."

 

Mor til barn:

"Det har været rædselsfuldt! En rutsjetur. Især i starten. Men jeg mødte jo nogle mennesker, som troede på, at jeg kunne være mor. Og nu tror jeg også på det selv!"


Udsagn fra sagsbehandler

"Tak for den fine statusbeskrivelse, som lå til mig i mit dueslag. Den er bare så god og brugbar!
Og også tak til alle jer søde og dygtige mennesker på Familiebo, for et rigtig godt samarbejde omkring XX og børnene, og et fagligt kompetent stykke arbejde. Det er godt at vide, at man kan regne med jer, når en akut situation opstår."


Mail april 2017

Fra ATT; Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syd, Vejle

Et anonymiseret uddrag fra en mail, sendt fra psykolog Merete Hein Knudsen til en borgers hjemkommune:

...X er nu udredt og nu startet i behandling ved ATT Vejle. X lider af posttraumatisk stress på baggrund af de voldsomme hændelser, der er sket i hjemlandet...

...X har ekstremt meget brug for den tryghed og sikkerhed der er i de mennesker X stoler på, så som personalet på Familiebo...

Hvis behandlingen her på ATT skal have en effekt er det derfor yderst nødvendigt at vi får tiden til at danne en tryg relation, da det er dem trygge relation der skal bære behandlingen og skabe rummet til, at vi kan arbejde med de ting, der piner X. Det betyder samtidig også, at X skal have så meget ro omkring sig som overhovedet muligt. Dvs. at unødig angst og stress så som uvished omkring eks. bo-situationen bør minimeres og om muligt, skabes et vedvarende sikkert netværk omkring X i form af Familiebo.

Vi ser X som stærk med mange ressourcer, der er trukket lidt i baggrunden... men som med den rette behandling og tiden til den, ville kunne sættes i spil igen, så X kan skabe en god tilværelse for sig selv og sit barn.

Jeg håber dette skriv kan være med til at understøtte, hvorfor det er så vigtigt, at X skal blive på Familiebo mens behandlingen foregår. Det er nødvendigt med den ro det giver at være på Familiebo, så X kan koncentrere sine kræfter om at arbejde med i behandlingen og dermed bedre sig selv.


Venlig hilsen

Merete H. Knudsen

Psykolog, ATT Vejle

 


Tilsynsrapport

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet forår 2018

  • Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt
  • Tilsynskonsulenter Christoffer Hougaard (Tilsynskonsulent)
  • Merete Larsen (Tilsynskonsulent)
  • Indebar tilsynet et fysisk besøg: Ja
  • Dato for tilsynsbesøg 15-01-18: Jellingvej 4, 7100 Vejle(Anmeldt)

Det er Socialtilsyn Midt’s samlede vurdering, at Familiebopå baggrund i det driftsorienterede tilsyn d. 15. januar 2018, samlet setopfylder kravene jf. § 6 i Lov om socialtilsyn.


Socialtilsynet vurderer, at Familiebo arbejder med afsæt ien klar og tydelig målgruppebeskrivelse, som er forældre, hvor der er tvivl omforældreevnen, set i forhold til at give barnet/børnene tilstrækkelig omsorg ogvaretagelse af barnets behov, samt sikre barnets udvikling. Målgruppen afflygtningefamilier er voksende, hvor problemstillingerne i forældreevnen istørre grad har rod i traumatiske oplevelser end i den egentlige forældreevne.Fælles for målgruppen er, at forældrene kan have tilstødende mentale ellerpsykiske udfordringer, men ikke af svær psykiatrisk karakter eller aktivtmisbrug.


Socialtilsynet vurderer, at formålet med opholdet iFamiliebo, primært har fokus på andre elementer end forældrenes uddannelse ogbeskæftigelse, hvilket giver sig udslag i, at Familiebo ikke opstiller mål oghandlinger herfor. Forældrene er for den overvejende del på barsel i denperiode, hvor de bor på Familiebo, hvorfor fokus er på, at styrkeforældreevnen.


Socialtilsynet vurderer, at Familiebo med udgangspunkt ibarnets tarv, understøtter forældrenes kompetencer for selvstændighed ogrelationer til, at varetage omsorgen for barnet.


Det vurderes, at Familiebo støtter forældrene i, atfastholde kontakt til familie og netværk, samt være opsøgende i forhold til nytnetværk eksempelvis aktivitetstilbud, mødre grupper mv.


Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne iFamiliebo har relevante uddannelser, kompetencer og erfaringer til, at udvikleforældrenes kompetencer og sikre børnene den rette omsorg og stimuli.


Socialtilsynet vurderer, at Familiebo arbejder systematiskmed faglige metoder og faglige tilgange, der på relevant vis understøtterformålet med opholdet. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at Familiebo trækkerpå en relevant vifte af metoder og tilgange, hvor der er fokus på forældrenesog barnet udvikling. Eksempelvis benyttes Marte Meo, hvor der arbejdes ud fravideooptagelser af forældre - barn relationen, som danner baggrund for dialogmed forældrene, ligesom der med afsæt i Kompetencehjulet i samarbejde medforældrene sættes markører for arbejdspunkter. Socialtilsynet vurdererendvidere, at Familiebo arbejder ud fra en anerkendende tilgang til forældrene,der er præget af dialog, guidning og vejledning og som indbyder forældrene i etpositivt og udviklende samarbejde.


Socialtilsynet vurderer, at Familiebo arbejder med afsæt ikommunale myndigheders handleplan, som danner baggrund for de indsatser derigangsættes. Endvidere vurderes det, at Familiebo har en klar målsætning forderes indsats, hvor der arbejdes ud fra en fast køreplan med dokumentation ogløbende evalueringer og justeringer af indsatserne. Socialtilsynet vurderer udfra udsagn fra brugerkommuner, at Familiebo opnår positive resultater medfamilierne.


Socialtilsynet vurderer, at Familiebo´s medarbejdere søger,at skabe rammer, som understøtter forældrenes selv- og medbestemmelse, ligesomen anerkendende og konfliktnedtrappende tilgang er med til, at mindske risikoenfor, at der sker magtanvendelse og overgreb i tilbuddet. Ledere og medarbejdereer bekendte med regler og lovgivning.


Familiernes baggrund for ophold på Familiebo har oftebaggrund i, at myndigheder har vurderet forældrenes forældrekompetencer formangelfulde og forældrene tager derfor typisk ophold på Familiebo mod deresegen vilje selv om det er en frivillig foranstaltning. Socialtilsynet vurdererud fra interview med forældre, at forældrene overvejende oplever, at de harselv og medbestemmelse under deres ophold i tilbuddet. Der kan med udgangspunkti en individuel vurdering og af hensyn til barnets tarv, være begrænsninger iforældrenes selvbestemmelse.


Socialtilsynet vurderer, at Familiebo generelt haropmærksomhed på både forældrenes og børnenes sundhed og trivsel, medopmærksomhed på stimulering af barnet og opmærksomhed på om barnet vokser ogudvikler sig hensigtsmæssigt. Dette sker i tæt kontakt med sundhedsplejerske,praktiserende læger og psykologer. Familiebo støtter ligeledes forældrene iadgangen til sundhedsydelser, hvor der ledsages efter behov.


Familiebo har fokus på forældrenes fysiske sundhed ogstiller adgangskort til DGI husets faciliteter og holdtræning til rådighed,ligesom medarbejderne gerne følger og hjælper med etablering af kontakt.


Familiebo tilbyder temacafemøder, hvor relevante emner somsundhed, sprogudvikling, samfundsrelevante emner mv. bringes op som læring forforældrene.


Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet har en faglig,kompetent og økonomisk ansvarlig ledelse, der har relevante faglige ogledelsesmæssige kompetencer.


Det er Socialtilsynets vurdering, at der er et tætsamarbejde mellem ledelse, bestyrelse og Jysk Børneforsorg og der arbejdesudviklingsfokuseret og opsøgende i forhold til kommunernes efterspørgsel.Socialtilsynet vurderer, at bestyrelsen er aktiv og engageret i tilbuddetsdrift. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at Familiebo gennem derestilknytning til Jysk Børneforsorg, har en robusthed og ballast, der gørtilbuddet mindre sårbar. Det er vurderingen, at ledelsen og tilbuddet modtagergod støtte og vejledning fra Jysk Børneforsorg.


Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammerfremstår velholdte, funktionelle og hyggelige i forhold til, at understøttetilbuddet formål og målgruppe. Det er vurderingen, at der i indretningen eropmærksomhed på, at de fysiske rammer kan tilgodese både forældrenes ogbørnenes behov, eksempelvis i forhold til legerum, udendørs legeplads,selvstændige møblerede lejligheder og værelser til familierne. Der er en stor havetil huset. Huset fremstår rummeligt, hvor der er god mulighed for at finde rum,der tilgodeser samværet med barnet.


Kontakt os hvis du vil vide mere om arbejdetfamilieopholds-stedet tæt på by og natur i vejle
FAMILIEBO
Jellingvej 4
7100 Vejle

Tel. 75 82 16 46
post@familiebo.dk